Què necessites trobar?

Preguntes freqüents

Com m'han de contractar?

Quan ets seleccionat per participar en una producció, empresa i treballador heu de pactar les condicions de treball mitjançant un contracte laboral escrit, doncs la relació de treball que inicieu és una relació laboral especial. Alhora, l'empresa està obligada a donar-te d'alta a la Seguretat Social-Col·lectiu d'Artistes.
És important, i és el teu dret com a treballador, que puguis llegir el contracte amb tranquil·litat i que no et precipitis en retornar-lo signat a l'empresa; en cas de dubte sobre qualsevol pacte o clàusula del contracte, consulta la nostra Assessoria abans de signar-lo.

Quin és el contingut mínim del contracte de treball?

Això dependrà del sector artístic dins del qual s'enquadri la teva feina (teatre, audiovisual, doblatge, ensenyament...). En general, tots els contractes de treball s'han d'ajustar al conveni col·lectiu d'aplicació al sector del qual es tracti. Els convenis vigents d'aplicació a Catalunya són:

· Per a teatre, el Conveni col·lectiu del sector dels actors i les actrius de Teatre de Catalunya.
· Per a doblatge, el Conveni col·lectiu dels professionals del doblatge de Catalunya (branca artística).
· Per a obres audiovisuals en general, el Conveni col·lectiu estatal de productors d'obres audiovisuals i actors que hi presten serveis.
· Per Televisió de Catalunya, el Pacte Extraestatutari entre l'AADPC, TVC SA, CCOO i UGT.

A més a més:

· En el cas dels contractes d'interpretació de teatre, audiovisual i publicitat s'ha de respectar allò previst al RD 1435/1985, regulador de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.
· En el cas dels contractes per exercir la docència s'ha de respectar la normativa general vigent en matèria de contractació (Estatut dels Treballadors i normativa concordant).

Cal tenir en compte que, a més de les clàusules de contingut laboral, el contracte d'interpretació ha d'incloure les clàusules referents a la possible cessió dels drets de la propietat intel·lectual i/o dels drets d'imatge; si no és així, hauríeu de signar dos contractes, un estrictament laboral i un altre en relació a la cessió dels esmentats drets. Existeixen unes clàusules tipus a per la cessió dels drets de propietat intel·lectual, redactades d'acord a la vigent Llei de Propietat Intel·lectual i avalades per l'AISGE (entitat sense afany de lucre que gestiona col·lectivament aquests drets dels artistes intèrprets al sector audiovisual, www.aisge.es).

Els artistes tenen dret a gaudir de descansos i de vacances

Els artistes tenen dret a gaudir d'un període de vacances anuals retribuïdes de 30 dies naturals els quals, si no hi han prestat serveis tot l'any, es redueixen proporcionalment al temps treballat.

També tenen dret a gaudir dels descansos legalment previstos. Però hem de tenir en compte que si sou contractats per untats de treball ( funcions, gires, rodatges, bolos o similars), l'empresa inclourà a la retribució mensual l'import prorratejat que correspongui per vacances i descansos.
En qualsevol cas, haurem de seguir en primer lloc allò que estipulin els respectius convenis col·lectius.

Quin salari he de cobrar?

Els convenis col·lectius fixen uns salaris mínims, en funció de la categoria professional, que totes les empreses del sector han de respectar. Així, es poden negociar amb l'empresa salaris superiors, en funció del caixet de cada artista, però mai els salaris podran ser inferiors a aquest mínims.

Si l'artista és contractat per unitats de treball (funcions, gires, rodatges, bolos o similars), i en tot cas si així ho preveu el conveni col·lectiu d'aplicació, s'inclourà a la retribució pactada la part proporcional que correspongui per gratificacions extraordinàries. Els salaris establerts pels convenis col·lectius són sempre bruts i per saber quin import net percebrem haurem de deduir les retencions legals corresponents (aportació a la Seguretat Social del treballador i retenció a compte de l'IRPF).

Què pot passar si no vull seguir treballant per l'empresa i encara no se m'ha acabat el contracte?

En primer lloc s'ha de considerar el que pugui preveure el conveni col·lectiu d'aplicació, doncs hi ha convenis que regulen amb tot detall aquesta situació. Normalment s'ha de donar un termini de preavís a l'empresa, sempre per escrit i de forma fefaent (és a dir, de tal manera que l'empresa no pugui dir que no l'has avisada amb prou antelació). Si el conveni aplicable no es especifica cap termini de preavís, s'aplicaran les previsions contingudes al RD 1435/1985.

En aquest cas de baixa voluntària a la feina tens dret a percebre els darrers salaris devengats i la corresponent liquidació, si s'escau.

Un cas especial és el d'aquells contractes als quals hàgiu pactat exclusivitat en la presentació de serveis. En aquest casos us recomanem assessorar-vos abans de procedir a preavisar l'empresa de la vostra baixa voluntària.

Si deixo de treballar o em poso malalt, tinc dret a percebre prestacions de la Seguretat Social?

Llevat que es tracti d'una baixa voluntària, els artistes contractats laboralment tenen dret a percebre la prestació per atur sempre que reuneixi els requisits genèrics per accedir a aquesta prestació. En cas de malaltia o accident mentre esteu contractats, igualment tindríeu dret a les prestacions per incapacitat temporal en determinades condicions. Malgrat que el dels Artistes és un col·lectiu que té, dintre de l'àmbit de la Seguretat Social, certes peculiaritats que el diferencien del col·lectiu general d'assalariats, cal saber que , en tant que integrat en el mateix Règim General, pot ser beneficiari de qualsevol prestació temporal o vitalícia de la Seguretat Social.

Com es computen els dies que he cotitzat?

A l'hora de demanar qualsevol prestació social pública, els dies que se't consideren cotitzat com artista (mitjançant relació laboral especial) no necessàriament coincideixen amb els dies que has estat donat d'alta a la Seguretat Social (és a dir, els dies que realment has treballat).

Normalment, després de fer els càlculs legalment establerts, els dies que hagis treballat es convertiran en força dies més (així doncs, encara que no tinguis tot l'any cotitzat, si el resultat de dividir les teves retribucions anuals entre 365 dies és una quantitat superior a una determinada base diària, es considerarà com si haguessis cotitzat tot l'any natural). Aquest càlcul el fa la Tresoreria General de la Seguretat Social al final de cada any (regularització anual) i també en qualsevol altre moment que tinguis necessitat de demanar una pensió pública.

Com funciona la cotització dels artistes a la Seguretat Social?

L'obligació de cotitzar per l'artista recau sobre l'empresari, el qual deduirà de la nòmina mensual l'aportació obligatòria del treballador a la Seguretat Social. Les peculiaritats de la cotització dels Artistes com a col·lectiu específic dins del Règim General de la Seguretat Social són grosso modo les següents:

· L'empresa declara els salaris reals percebuts per l'artista però liquida a la Seguretat Social l'import que resulta d'aplicar els tipus o percentatges vigents sobre una base de cotització fixa mensual, la qual és fixada cada any pel Govern de l'Estat en funció d'uns determinats trams de salari diari (per tant, hi ha la possibilitat que la base de cotització anual de l'artista sigui inferior al salari anual que realment ha percebut). Les quotes liquidades per les empreses es consideren provisionals o a compte pels artistes i que es converteixin o no en definitives dependrà de la liquidació anual definitiva - més coneguda com regularització anual.

· Regularització anual: en acabar l'any, la TGSS ha de realitzar i comunicar a l'artista tant la liquidació definitiva en funció de les retribucions anuals realment percebudes com la liquidació definitiva per bases cotitzades:

· Normalment resulta que la quota anual (suma de les mensuals ingressades al seu moment per les empreses) és inferior a l'import que s'hauria d'haver liquidat pels salaris reals, llavors la TGSS dona a l'artista l'opció de pagar aquesta diferència o bé d'optar per la regularització en funció de les bases efectivament cotitzades (sense cost, doncs les quotes corresponents ja les han liquidades les empreses per a les quals ha treballat). Tant l'una com l'altra suposen un increment dels dies que es consideraran cotitzats per l'artista de cara a futures presentacions socials.

· En certs casos és possible que l'import de les quotes ingressades al seu moment per les empreses sigui superior al que resulta de la regularització per salaris realment percebuts (és ha dir, que s'hauria produït un excés de cotització): aleshores la TGSS retornarà a l'artista aquesta diferència de la seva aportació obligatòria.

Com he de declarar els meus ingressos a la Declaració Anual d'IRPF?

Totes les retribucions que es deriven d'una relació laboral, expressada per escrit o verbalment en un contracte de treball (això inclou la remuneració per la cessió dels drets de la propietat intel·lectual), es declaren a l'IRPF com rendiments de treball. La retenció aplicable als rendiments de treball obtinguts pels artistes (relació laboral especial) és d'un 15%. Com a depesa deduïble directament d'aquests rendiments bruts, l'empresa t'haurà de certificar l'import de la teva aportació a la Seguretat Social. Val a dir que si has pagat a la Seguretat Social la quota resultant de la regularització anual per salaris reals, aquest import també te'l podràs deduir a la Declaració Anual de l'any que correspongui com despesa de Seguretat Social.

Com he de declarar els meus ingressos a la Declaració Anual d'IRPF?

En canvi, les retribucions percebudes per la cessió de drets d'imatge no tenen la consideració de rendiment de treball: sempre que s'obtinguin associats a uns serveis prestats mitjançant relació laboral especial s'hauran de declarar com rendiments de capital mobiliari, amb una retenció a compte de l'IRPF del 24% (si no es fa així es certificaran com rendiments d'activitat econòmiques, amb la problemàtica que això pot comportat).

En el cas que com artista utilitzis els serveis remunerats d'un representant, cal saber que les factures d'honoraris que et pugui girar el representant no tenen la consideració de despeses deduïbles directament dels rendiments de treball a efectes de l'IRPF, és a dir, és una despesa relacionada amb la teva feina que has de suportar però que no resulta desgravable a la Declaració fins a dia d'avui.

Què és l'AISGE?

L'AISGE és una entitat sense afany de lucre legitimada a nivell estatal per gestionar col·lectivament els drets intel·lectuals de contingut patrimonial (establerts a la vigent Llei de la Propietat Intel·lectual) dels artistes de l'àmbit audiovisual: actors, directors, ballarins i qualsevol altre artista, les interpretacions o actuacions dels quals hagin estat fixades en un suport i mitjà audiovisual. El seu objectiu és recaptar aquests drets col·lectius i repartir-los posteriorment entre els esmentats titulars dels drets mitjançant un sistema equitatiu i proporcional a les utilitzacions de els seves interpretacions. Per poder accedir a aquest repartiment econòmic l'artista ha de fer-se soci de l'entitat, la qual cosa no li comporta cap cost econòmic. AISGE també desenvolupa, per mitjà de la Fundació AISGE, altres activitats en benefici dels seus socis, tant de caràcter assistencial com relacionades amb la formació i promoció dels seus representants (www.aisge.es).