Què necessites trobar?

APROVADES NOVES MESURES PER AL SECTOR, ENTRE ELLES LA NOVA PRESTACIÓ D'ATUR PER A LES PERSONES ARTÍSTIQUES I TÈCNIQUES

Publicado el 10 de Enero de 2023

Aquest matí el Govern estatal ha aprovat tres noves mesures de vital importància per al sector. Des de l’AADPC hem participat activament durant mesos en les negociacions i celebrem que finalment siguin una realitat.

  • La primera prestació especial d'atur per a les persones artistes i tècniques
  • S’aprova per a les persones artistes intèrprets o executants  la compatibilitat del 100% de la pensió contributiva (i no contributiva, sempre que no superin el Salari Mínim Interprofessional) de jubilació amb el 100% dels ingressos derivats de l'activitat artística.
  • Nova cotització reduïda per als i les artistes autònoms de baixos ingressos.

1. Prestació especial d'atur per a persones artistes i tècniques

El Govern Estatal ha aprovat avui una nova Prestació Especial d’atur per a les persones artistes i tècniques. La mesura pretén donar resposta a la intermitència que defineix el sector, marcat per períodes d’activitat no estables que dificulten l’accés d’aquestes professionals a les prestacions generals. És per aquest motiu que des de les organitzacions sindicals, a través de la implementació de l’Estatut de l’Artista, fa temps que demanem mesures específiques com la que s’ha aprovat avui. Des de l’AADPC fa mesos que participem activament en la negociació a través de ConArte, la confederació estatal d’associacions professionals de caràcter artístic. Finalment, hem aconseguit l’aprovació d’una mesura que ajudarà a actors, actrius i director/es a accedir equitativament a la prestació d’atur, pilar fonamental de l’estat del benestar.

Com funciona la prestació?

Podran accedir a aquesta nova prestació les persones artistes i tècniques que acreditin estar en situació legal d’atur i hagin cotitzat 180 dies (per prestació real de serveis en l'activitat artística o regularitzacions anuals) en els últims 6 anys o que hagin estat donades d’alta en activitats artístiques durant 60 dies en els últims 18 mesos, sempre que no hagin estat tingudes en compte per al reconeixement d'una prestació prèviament. Les persones treballadores, a més, no hauran de tenir dret a una prestació contributiva ordinària, encara que en el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reprendre, sí que podran optar per rebre la nova prestació especial. La prestació tindrà una durada de 120 dies i un import del 100% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual vigent a cada moment) per a les cotitzacions que superin el llindar de 61 €, i del 80%  per les que no superin aquesta quantiaL’ajuda és de caràcter contributiu i, per tant, permetrà cotitzar a la contingència de la jubilació mentre s’estigui cobrant.

La prestació serà incompatible amb altres ajudes com la renda mínima, la renda d’inclusió o el salari social. Per contra, sí que serà compatible amb la percepció de drets de propietat intel·lectual i drets d'imatge. Cal destacar també que l’esgotament de la prestació no constituirà un supòsit d’accés a altres subsidis com el de treballadors majors de 52 anys o la Renda Activa d'Inserció. Un cop acabada la prestació especial, es podrà tornar a demanar un any després de l’anterior, sempre que es tornin a complir els requisits. Ara bé, si la prestació especial s’ha percebut després d'haver esgotat una prestació contributiva, es podrà accedir al subsidi per esgotament d'aquesta última, sempre que se sol·liciti en el termini de 12 mesos següents a aquest esgotament.

Tots els detalls en aquest esquema

2. Compatibilitat de la pensió de jubilació i l'activitat artística

En concret, segons la nota de premsa d’avui s'aprova la compatibilitat del 100% de la pensió de jubilació amb l'activitat artística, també per a les classes passives. Fins ara, aquesta compatibilitat només existia per a activitats que generaven drets de propietat intel·lectual. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, també s'aplicarà a activitats connexes (per exemple, una conferència associada a la presentació d'un llibre, i no sols als drets de propietat de l'obra). A més, la compatibilitat s'estén més enllà dels artistes, intèrprets o executants d'arts escèniques, audiovisuals o musicals, arribant també als professionals que realitzin activitats tècniques o auxiliars necessàries.

Tots els detalls en aquest esquema

3. Cotització reduïda per a artistes autònoms amb baixos ingressos

Per als Artistes autònoms de baixos ingressos (iguals o inferiors a 3.000 euros anuals), la nova norma incorpora una cotització reduïda: en 2023 es fixa una base de cotització per a ells de 526,14 euros, que suposa una quota mensual de 161 euros. La base s'anirà actualitzant en anys següents. A més, en atenció a la irregularitat de moltes de les activitats d'aquest col·lectiu (i, per tant, dels ingressos que generen) s'obre la possibilitat a sol·licitud de l'interessat que el termini d'ingrés de les quotes sigui trimestral, en comptes de mensual.

Tots els detalls en aquest esquema

Més informació