Què necessites trobar?

SUBVENCIONS PER A LA PRODUCCIÓ D'OBRES AUDIOVISUALS D'ANIMACIÓ

Publicado el 29 de Mayo de 2020


1. L'objecte d'aquestes subvencions és subvencionar la producció de projectes d'obres audiovisuals d'animació ateses les modalitats següents:

a) Sèries d'animació destinades a ser emeses per televisió, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica, amb l'objectiu de fomentar l'aplicació de les noves tecnologies en la producció d'animació i la recerca de nous canals d'explotació, així com la creació de productes d'alta qualitat adreçats als mercats nacionals i internacionals.

b) Llargmetratges cinematogràfics d'animació que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana.

2. Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini de sol·licitud: fins al 16 de juny del 2020

MÉS INFORMACIÓ