Què necessites trobar?

MODIFICACIONS A LES DUES LÍNIES DE SUBVENCIONS PER AJUDAR EL SECTOR CULTURAL A FER FRONT A LES PÈRDUES I CANCEL·LACIONS PER LA COVID-19

Publicado el 15 de Junio de 2020

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha modificat les bases específiques de les dues convocatòries de subvenció extraordiàries per pal·liar els efectes de la declaració d'estat d'alarma davant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


- Les modificacions de la línia de Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19 són:

Compatibilitat amb les línies següents:

- Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19

- Altres subvencions ordinàries de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.


- Pel que fa a la línia de Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19, les modificacions són:

Canvi en l’àmbit temporal: fins ara només podien entrar les activitats anul·lades durant l’estat d’alarma. Amb la publicació de la modificació, en canvi, s'admetran també activitats cancel·lades a causa de l’estat d’alarma durant tot l'any 2020.

Possibilitat que les entitats privades sense ànim de lucre es presentin també als supòsits de la base específica 2.a)

Compatibilitat amb les línies de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l'Institut Català de les Empreses Culturals següents:

- Subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19,

- Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

- Altres subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts.

Ampliació de l’àmbit territorial de les actuacions dins dels festivals, circuits i xarxes. Amb la publicació de la modificació, les activitats a subvencionar podran haver estat programades fora de Catalunya.


Totes aquestes modificacions tenen efectes retroactius a la convocatòria de subvencions publicada mitjançant la Resolució CLT/1081/2020, de 18 de maig. Això vol dir que les sol·licituds presentades abans de la publicació de les modificacions esmentades (5 de juny de 2020) es regiran per les bases modificades.

En cas de dubtes, es pot enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.