Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIES D’AJUDES NEXT GENERATION UE DEL MINISTERI DE CULTURA I DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT

Publicado el 13 de Enero de 2022


Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia de coronavirus, els dirigents de la UE han acordat un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i posarà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

Els Governs català i espanyol han obert diverses les línies d’ajuts provinents d'aquests fons europeus. Les més interessants per al sector de les arts escèniques i la música, vigents durant aquest primer trimestre de l’any, són les següents:


AJUDES A LA MODERNITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE GESTIÓ ARTÍSTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA

Té per finalitat la modernització d’unes 500 estructures de gestió artística.

L'import d'aquestes ajudes no podrà superar el 80% del cost total del projecte ni la quantitat de 350.000 euros.

Termini: 26 de gener 2022

Organisme atorgant: Ministerio de Cultura y Deporte / Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)

Beneficiaris:

- Persones físiques i jurídiques.
- Associacions sense ànim de lucre.
- Fundacions i entitats de caràcter públic o privat

Accions subvencionables:

a) Digitalització i modernització de les estructures.

- Generació de continguts en formats digitals.
- Creació i/o desenvolupament de plataformes digitals.
- Creació i/o desenvolupament d’eines digitals i integrals per a la gestió escènica i/o musical.
- Modernització dels instruments digitals de comunicació.
- Eines i equipaments per a la difusió en «streaming».
- Digitalització de fons documentals artístics, administratius.
- Adquisició d’equips informàtics i digitals per a la gestió 
- Projectes digitals de creació d’audiències, cerca de nous públics, acompanyament i mediació social i difusió entre altres.
- Projectes de suport a la creació escènica i/o musical.

b) Transició ecològica i cohesió territorial.

- Mesures tendents a la reducció d’emissió de diòxid de carboni en les estructures de producció, gestió i creació de les arts escèniques i/o musicals.
- Canvis de materials i fungibles que afavoreixin la reducció de la petjada ecològica.

Despeses subvencionables:

a) Immobilitzacions intangibles

- Recerca.
- Desenvolupament.
- Propietat industrial.
- Aplicacions informàtiques.

Les despeses de recerca i desenvolupament podran incloure les nòmines del personal directament involucrat en l’execució dels projectes finançats.

b) Immobilitzacions materials

- Adquisició, transport, muntatge i posada en marxa d’instal·lacions tècniques.
- Adquisició, transport, muntatge i posada en marxa de maquinària.
- Utillatge.
- Adquisició, transport, muntatge i posada en marxa d’equipament informàtic i digital.


AJUDES A LA MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ SOSTENIBLE D’INFRAESTRUCTURES DE LES ARTS ESCÈNQUES I LA MÚSICA


Té per finalitat contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Termini: 14 de febrer del 2022

Organisme atorgant: Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Beneficiaris:

- Poden optar a la modalitat a) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.
- Poden optar a les modalitats b) i c) de la base 1.2: les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.
- Poden optar a la modalitat d) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.

Despeses subvencionables

a) Modernització dels sistemes digitals d’àudio i de les comunicacions en xarxa.
b) Modernització dels sistemes d’il·luminació digital.
c) Modernització dels sistemes de vídeo digital.
d) Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica.
e) Modernització dels instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d’espectacles.
f) Inversions en equipaments que promoguin la sostenibilitat ambiental mitjançant l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua.


KIT DIGITAL PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE PIMES I AUTÒNOMS


Té per finalitat subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Termini: 28 de febrer del 2022

Organisme atorgant: Govern d'Espanya

Beneficiaris: Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

El programa ofereix un bo digital amb una quantia econòmica de 12.500€ aproximadament

Solucions de Digitalització subvencionables:

- Lloc Web i Presència a Internet
- Comerç Electrònic
- Gestió de Xarxes Socials.
- Gestió de Clients.
- Business Intelligence i Analítica.
- Gestió de Processos.
- Factura Electrònica.
- Serveis i eines d’Oficina Virtual.
- Comunicacions Segures.
- Ciberseguretat.

AJUDES PER A LABORATORIS I INCUBADORES DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS


Té per finalitat impulsar iniciatives orientades a incrementar la professionalització de les fases de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals sense límits quant a formats, a través de la innovació en les narratives, l'adquisició d'habilitats emprenedores, la conscienciació sobre la importància de treballar en el màrqueting, promoció i creació d'audiència des de les fases prèvies de la producció i la vertebració de xarxes dins del sector audiovisual.

Termini: del 14 de febrer al 8 de març de 2022, a les 14 hores, hora peninsular.

Organisme atorgant: Ministerio de Cultura y Deporte

L'import màxim d'ajuda que pot concedir-se a cada laboratori i incubadora de creació i desenvolupament de projectes és de 500.000 euros per als dos anys, 2022 i 2023.

Beneficiaris:

- Les persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l'ajuda
- Les Comunitats Autònomes i els organismes i entitats d'elles dependents
- Les entitats públiques que tinguin la consideració de Corporacions Locals i els organismes i entitats d'elles dependentsTermini: 26 de gener 2022

Activitats o despeses subvencionables:

- Despeses de personal i vinculades a l'activitat presencial
- Despeses vinculades a activitats en línia i processos de digitalització
- Despeses vinculades a sostenibilitat
- Despeses en comunicació, premsa i publicitat
- Despeses de desplaçaments i allotjament
- Despeses per a Premis i beques
- Despeses d'implantació de mesures de seguretat higienicosanitàries i laborals per la COVID-19: mascaretes, guants, equips de protecció individual, gels, etc.
- Despeses subvencionables amb limitacions:

- Les despeses ordinàries corresponents a les retribucions del personal laboral fix o eventual
-
 Dietes, despeses de viatge, allotjament i manutenció.OFICINA NEXT GENERATION

La Generalitat de Catalunya posa al teu abast l’Oficina Next Generation EU, un servei que té per objectiu identificar i donar a conèixer les diferents convocatòries dels fons europeus i fomentar la participació d’empreses catalanes en projectes estratègics. A més, aquesta oficina ofereix orientació i assessorament per millorar la teva estratègia per accedir als ajuts i suport en l’articulació de consorcis.