Què necessites trobar?

APROVACIÓ D’UNA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DESTINADA A PROFESSIONALS DE LES ARTS ESCÈNIQUES, ARTS VISUALS, LA MÚSICA I L’AUDIOVISUAL I D'ALTRES ACTIVITATS CULTURALS

Publicado el 04 de Junio de 2020

El dijous, 4 de juny, es va publicar al DOGC el Decret Llei 21/2020 a través del qual s’aprovava la prestació extraordinària per a subministraments bàsics destinada a persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual i d'altres activitats culturals.

L’esmentada prestació busca pal·liar la situació de crisi provocada per la COVID 19 i es dirigeix als i les artistes professionals que, durant els períodes d’inactivitat compresos entre el dia 14 de març i 6 de maig, no hagin percebut ingressos o bé aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l'import del salari mínim interprofessional.

Per accedir a l’esmentada prestació, s’han de complir els següents requisits:

· Ésser major de divuit anys.

· Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

· Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya; en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social; o bé, en el cas dels tècnics, haver cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim, 15 dies durant l'any 2019.

· No haver obtingut cap tipus d'ingrés entre els dies 14 de març i 6 de maig, o que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l'import del salari mínim interprofessional.

La percepció de l’esmentada prestació té caràcter retroactiu, naixent el dret el passat 14 de març, dia en què es va declarar l’estat d’alarma.

La quantia de la prestació, que s’abonarà en un únic pagament, serà d'un import equivalent a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per cada dia d'inactivitat que s’hagi donat entre el 14 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97 € dia). D'aquesta quantia es deduiran, si escau, els ingressos meritats durant el mateix període.

Per tant, en cas de no haver percebut cap ingrés durant aquest període, l’import de la prestació serà de 1.024,38 €.

Aquesta prestació serà incompatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedida per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l'import del salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import, es deduiran de la quantia de la prestació.

Tanmateix, també serà incompatible en el supòsit que la concessió de la mateixa pugui comportar la pèrdua, disminució o concessió d’aquelles prestacions que ja estaven reconegudes durant el període de referència (del dia 14 de març al 6 de maig).

La prestació s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva. El termini s'obrirà el 15 de juny fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. 

ACCÉS AL TRÀMIT


Per a qualsevol consulta, us podeu dirigir al Departament Jurídic i Laboral de l’AADPC emplenant el següent FORMULARI