Què necessites trobar?

APORTACIONS ECONÒMIQUES PER A PROFESIONALS DEL SECTOR AUDIOVISUAL AFECTATS PER LA CRISI DE LA COVID-19

Publicado el 11 de Mayo de 2020


Netflix, Acción Cultural Española (AC/E), l’Academia de Cine i l’Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) han sumat esforços per impulsar una línia assistencial per als professionals de l’audiovisual més impactats per la crisi de la COVID-19 a Espanya. Les aportacions econòmiques estan dirigides als treballadors de l’apartat artístic i/o tècnic que estiguin travessant una situació econòmica precària i no puguin treballar degut al cessament de la producció audiovisual.

REQUISITS

Criteris excloents per a la participació a la convocatòria:

1 Persones que pertanyin al sector audiovisual prioritàriament de cinema/ficció o que puguin acreditar la seva vinculació amb aquest sector, i que reuneixin els següents requisits:

1.1 Que es trobin aturats, que els seus ingressos depenguin de contractes paralitzats, suspesos o posposats arran del COVID-19 i que no tinguin dret a la prestació d’atur, o bé que, tenint dret a alguna prestació, aquesta sigui inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2020 (950 €);

1.2 Que no hagin obtingut unes rendes totals superiors als 20.000€/bruts en l’exercici 2019.

2 És necessari haver treballat com a mínim 2 mesos durant els 12 mesos previs a la declaració de l’estat d’alarma. Per als que cotitzen en el règim general amb especialitat d’artistes, cal haver treballat com a mínim 15 dies (15 actuacions o prestacions de servei) en els últims 12 mesos previs a la declaració de l’estat d’alarma.

Criteris no excloents (però sí que es prioritzaran a l’hora d’avaluar les sol·licituds)

3 Es prioritzaran circumstàncies especials como els casos d’estat de salut o condició mèdica susceptible de baixa laboral de llarga durada: entre sis mesos i un any, prorrogable fins a dos.

4 Es prioritzaran també les sol·licituds que acreditin tenir fills a càrrec o en règim d’adopció o acollida familiar, així com persones dependents a càrrec. Es prioritzaran les famílies monoparentals i els treballadors amb nens al seu càrrec menors de 12 anys.

5 Per últim, es tindrà en compte si les persones beneficiàries es troben en situació d’especial vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera, prioritzant aquelles que no disposin d’altres ingressos dins la unitat familiar.

Les sol·licituds es realitzaran del 14 al 29 de maig a través del web fondoaudiovisualcovid19.com.