Què necessites trobar?

AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE PERSONES AUTÒNOMES O QUE FORMIN PART D'UNA MICROEMPRESA ENFRONT LA COVID-19 (FEBRER 2021)

Publicado el 19 de Febrero de 2021

S'ha obert un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Presentació de sol·licituds: fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.


BENEFICIARIS:

Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

REQUISITS:

- Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

- Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.

- La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

- El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.

- Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Aquest ajut és incompatible amb l’ajut extraordinari per als professionals de la cultura, que s’obrirà en els propers dies.

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil. Us podeu donar d’alta de l’IdCATMòbil amb aquestes indicacions.

ACCÉS AL TRÀMIT