Formulari d'alta de socis


Dades personals


Dades del representant (si en tens)


Altres dades d'interès


Autoritzacions

 
  1. Que coneix els Estatuts de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya.
  2. Que vol formar part d'aquesta associació.
  3. Que són certes les dades d'aquest formulari;
  4. Que, en cas de ser acceptada com a membre de l'Associació, es compromet a informar de qualsevol canvi d'aquestes dades.

  • La persona sol·licitant dóna el seu consetiment a l'AADPC per un període de temps de cinc anys prorrogable per períodes idèntics successius en cas de no mediar comunicació sol·licitant la cancel·lació expressa; perquè aquesta pugui facilitar les seves dades personals a tercers, per a fins merament professionals i vinculats a aquest sector, en aplicació del que es conte en el nou reglament de la UE de Protecció de Dades (RGPD).

  • L'AADPC informa via correu electrònic mitjançant un butlletí informatiu i enviaments sobre cursos, convocatòries, descomptes especials, borsa de treball, etc. Vols formar part de la llista de mailing per rebre els nostres comunicats?

 
  • Cessió de drets d’imatge per ser publicada a la secció "noves persones sòcies” inclosa al butlletí informatiu quinzenal que s’envia a totes les persones sòcies per email
  • Jo, persona sol·licitant, en cas de ser acceptada com a membre de l’AADPC, AUTORITZO a la l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) a difondre el meu nom i cognoms i la imatge que jo enviï a la entitat per ser publicada a la secció “noves persones sòcies” inclosa al butlletí informatiu quinzenal que s’envia a totes les persones sòcies per email.
  • Aquesta autorització de cessió dels drets d’imatge és completament gratuïta. En qualsevol moment, abans de l’enviament del butlletí quinzenal, podré revocar la cessió dels drets d’imatge enviant un correu electrònic a atencioalsoci@aadpc.cat i expressant en el cos del mateix la voluntat d’exercitar el dret de revocació de la cessió dels drets de la meva imatge, autoritzada mitjançant aquest document.Dades bancàries

En base a la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, autoritza a l’AADPC a efectuar el cobrament de la quota bimestral que aquesta entitat estableix en 35 € (quota general) o 17,50 € (quota jove -25); així com l’ import de 20 € en concepte de gestió d’inscripció mitjançant els serveis existents de cobrament que a l’efecte aquesta entitat estimi convenients emprar. Tanmateix, autoritza a l’ AADPC, en cas de devolució dels càrrecs dels imports que aquesta carregui al seu número de compte corrent, a assumir la despesa que en el seu cas es derivi de tal acció. De la mateixa manera, aquest facilita el número de compte corrent i els canvis i/o modificacions que per aquest concepte esdevinguin en un futur.